PNEUMATICKÁ DOPRAVA
Všeobecne:
Pneumatická doprava sa využíva hlavne k doprave práškových a jemne zrnitých materiálov na vzdialenosti od niekoľko metrov až po rádovo stovky metrov s prevýšením rádovo desiatky metrov s dopravnými výkonom až desiatky ton za hodinu. V mnohých prípadoch je výhodnejšia ako mechanická doprava závitovkovými, pásovými, alebo reťazovými  dopravníkmi. V niektorých prípadoch je mechanickou dopravou nenahraditelná. Oproti mechanickej doprave má dosť veľkú prevádzkovú výhodu: malý počet pohonov, prevodov, ložísk a ďalších pohyblivých dielov výrazne znižujú nároky na údržbu.

Rozdelenie:
Nízkotlaká pneumatická doprava (pretlak transportného vzduchu do cca. 10 kPa)  využívá k doprave jednoduché injektory typu násypka v rúre. Doprava je kontinuálna.
Je vhodná pre dopravu menších množstiev dopravovaného materiálu s nízkým zmiešavacím pomerom. Využívá se predovšetkým v drevospracujúcom priemysle. Podla umiestnenia zdroja dopravného vzduchu sa delia na pretlakové a podtlakové.
Zdrojom transportného vzduchu pre nízkotlakú pneumatickú dopravu sú vysokotlaké radiálne ventilátory.

Stredotlaká pneumatická doprava (rozmedzie pretlaku dopravného vzduchu cca. od 10 do 50 kPa) využívá k doprave tlakové injektory a pre oddelenie priestorov s rozdielnym statickým tlakom  rotačné tlakové podávače. Doprava je kontinuálna.
Rotačné tlakové podávače možno využiť pre dopravu väčších množstiev neabrazívnych materiálov na väčšie vzdialenosti.
Zdroj dopravného vzduchu pre stredotlakú pneumatickú dopravu sú investične menej náročné a prevádzkovo spoľahlivé dúchadlá.

Záver:
Vypracujeme Vám odborný návrh zariadenia, navrhneme optimálne konštrukčné riešenie, zabezpečíme profesionálnu realizáciu a úspešne uvedieme dopravný systém do prevádzky.

pneumaticka_doprava (1)
pneumaticka_doprava (2)
pneumaticka_doprava (3)
pneumaticka_doprava (4)
pneumaticka_doprava (5)
pneumaticka_doprava (6)
pneumaticka_doprava (7)
pneumaticka_doprava (8)
pneumaticka_doprava (9)
pneumaticka_doprava (10)
pneumaticka_doprava (11)
pneumaticka_doprava (12)
pneumaticka_doprava (13)
pneumaticka_doprava (14)
pneumaticka_doprava (15)
Created by PS
Slovensky
Deutsch
English
© Copyright 2009-2016  I  Všetky práva vyhradené
KONTAKT
PV MONT, s.r.o.

Vysoká 8, 934 01 Levice

IČO: 36 553 492
DIČ: 2020157953
IČ DPH: SK2020157953

web:
www.pvmont.sk

e-mail: pvmont@pvmont.sk

tel:


       +421/908 701 569

       +421/905 902 512


č. účtu: 2624764841/1100
Tatrabanka, a.s. Levice
IBAN: SK80 1100 000000 2624764841
SWIFT: TATRSKBX
ODKAZY
Certifikát EN ISO 3834-3
Certifikát DIN 18800-7
Smernica 94/9/EC ATEX (výbušné prostredie):